Misja szkoły:

"W bezpiecznych i zdrowych warunkach

kształcimy i wychowujemy dzieci i młodzież

na ludzi sukcesu"

Jesteś tutaj: StartZS 10 GdyniaDokumenty szkolneWewnątrzszkolny System Oceniania

Wewnątrzszkolny System Oceniania

Wyciąg ze statutu Zespołu Szkół nr 10

Rozdział VII
WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 38.

 1. Wewnątrzszkolny System Oceniania, zwany dalej WSO, opracowany został na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych.
 2. Wewnątrzszkolny system oceniania obejmuje szkołę podstawową i gimnazjum, jest podstawą do opracowania przedmiotowych systemów oceniania.
 3. Oceny zachowania (roczne) ustala się na podstawie rozporządzenia MEN. Szczegółowe kryteria oceny zachowania określa odrębny regulamin.
 4. Rok szkolny dzieli na dwa okresy. Pierwsze półrocze kończy się w najbliższy piątek po 15 stycznia. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się w poniedziałek tego tygodnia, w którym kończy się pierwsze półrocze.

§ 39.

PIERWSZY ETAP EDUKACYJNY
(klasy I-III szkoły podstawowej)

 1. skreślony.
 2. Ocenianie bieżące powinno informować nauczyciela i rodziców o aktywności ucznia, jego postępach, trudnościach, uzdolnieniach i zainteresowaniach. Przyjmuje się stopniową skalę oceniania od 1 do 6. Za najistotniejsze w bieżącym ocenianiu powinno uznawać się wkład pracy dziecka, efekty, jakie osiąga, oraz jego możliwości. W ocenie bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus.

2a.  Uczeń klasy pierwszej jako ocenę cząstkową w trakcie pierwszego półrocza otrzymuje zapis
     słowny wyrażający jego postępy w nauce: wspaniale, bardzo dobrze, dobrze, poćwicz.

 1. Klasyfikowanie śródroczne powinno zawierać informacje dotyczące osiągnięć ucznia, co robił dobrze, ile już potrafi oraz zalecenia umożliwiające mu lepszy rozwój i opanowanie wiedzy. Ocena śródroczna jest przedstawiana w formie karty oceny.
 2. Klasyfikowanie roczne, zredagowane w postaci oceny opisowej, powinno zawierać informacje o postępach w edukacji, o rozwoju emocjonalnym, społecznym i o osobistych osiągnięciach ucznia.
 3. Informacje dla rodziców (prawnych opiekunów) przekazywane będą na zebraniach organizowanych na koniec 1. okresu oraz na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 4. Wprowadza się kryteria oceny takie, jakie obowiązują w II i III etapie edukacyjnym.

§ 40.

DRUGI I TRZECI ETAP EDUKACYJNY
(klasy IV-VI) i (klasy I-III gimnazjum)

 1. skreślony.
 2. Ocenianie bieżące: zbieranie informacji o postępach w nabywaniu wiedzy i umiejętności przez ucznia w ciągu całego roku szkolnego należy wyrazić w skali stopniowej 1-6, dopuszcza się stosowanie znaków plus i minus.
 3. Klasyfikowanie śródroczne ustala się według skali stopniowej (od 1 do 6).
 4. Klasyfikowanie końcoworoczne polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych w skali stopniowej od 1 do 6. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymują uczniowie, którzy osiągnęli co najmniej średnią ocen 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania. Do średniej są wliczane oceny z dodatkowych zajęć edukacyjnych, a także z przedmiotu religia/etyka.
 5. Wszyscy nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne na danym poziomie kształcenia zgodnie z wybranym programem nauczania, uwzględniając wymagania wobec uczniów, którzy byli badani w poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz uczniów szczególnie uzdolnionych.
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 7. Oceny są jawne dla uczniów i rodziców (opiekunów prawnych).

7a.  Na pisemny wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel pisemnie
     uzasadnia ustaloną ocenę śródroczną lub roczną. Uzasadnienie to zawiera uzyskane przez
     ucznia oceny cząstkowe oraz komentarz uwzględniający ogólne kryteria ocen zawarte
     w statucie.

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji śródrocznej uzyskał wyniki świadczące o tym, że poziom osiągnięć uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej, będzie - po rozpoznaniu przyczyn niepowodzeń - objęty odpowiednią pomocą. Sposób udzielenia pomocy określa nauczyciel danego przedmiotu w porozumieniu z rodzicem ucznia, pedagogiem i psychologiem. Ustalone sposoby działania muszą być odnotowane w dzienniku pracy pedagoga.
 2. Wprowadza się następujące kryteria ocen:
 

Kryteria oceny

celujący

bardzo dobry

dobry

dostateczny

dopuszczający

niedostateczny

I

Stopień opanowania wiadomości

cały materiał programowy opanowany wyczerpująco

materiał programowy opanowany

nieznaczne braki w opanowaniu materiału programowego

braki w opanowaniu materiału podstawowego

wyraźne braki w opanowaniu materiału podstawowego

brak podstawowych wiadomości

II

Rozumienie materiału

samodzielna i oryginalna interpretacja

samodzielna interpretacja

częściowo inspirowane przez nauczyciela

przy pomocy nauczyciela

przy wydatnej pomocy nauczyciela

brak zrozumienia

III

Stosowanie wiadomości

samodzielne wykorzystywanie wiadomości w sytuacjach problemowych

samodzielne stosowanie nabytych wiadomości

przy niewielkiej pomocy nauczyciela

przy pomocy nauczyciela

przy wydatnej pomocy nauczyciela

brak umiejętności stosowania nabytych wiadomości

IV

Prezentacja zdobytej wiedzy

wzorcowy język przedmiotowy

poprawny język przedmiotowy

sporadyczne błędy w stosowaniu języka przedmiotowego

umiarkowane błędy w stosowaniu języka przedmiotowego

liczne błędy w stosowaniu języka przedmiotowego

bardzo poważne błędy w stosowaniu języka przedmiotowego

V

Postawa ucznia w czasie lekcji

stała aktywność, oryginalne wypowiedzi

stała aktywność, pełne wypowiedzi

częsta aktywność

aktywność sporadyczna

przeważnie brak aktywności

bierność

VI

Systematyczność

zorganizowana, systematyczna praca

systematyczna praca

sporadyczne odstępstwa od systematycznej pracy

częste odstępstwa od systematycznej pracy

bardzo częste odstępstwa od systematycznej pracy

brak systematyczności

VII

Trwałość zdobytej wiedzy

swobodne operowanie wiedzą pochodzącą z różnych źródeł

swobodne operowanie wiedzą podręcznikową

dobra znajomość materiału z danego poziomu nauczania

pewne braki w znajomości materiału z danego poziomu nauczania

braki w materiale bieżącym

bardzo duże braki

 1. W systemie oceniania i w kryteriach ocen nauczyciel uwzględnia uczniów, u których stwierdzono deficyty podczas badań w poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. (skreślony).
 3. Wprowadza się następujące progi procentowe ocen z samodzielnych prac pisemnych* realizowanych podczas lekcji:

Procent zdobytych punktów
(z dokładnością do 1 procentu)

Stopień w skali 1-6

0 - 24

niedostateczny

–  1

25 - 47

dopuszczający

–  2

48 - 69

dostateczny

–  3

70 - 85

dobry

–  4

86 - 95

bardzo dobry

–  5

96 i więcej

celujący

–  6

 1. * Jako samodzielną pracę pisemną rozumie się: pracę klasową, obejmującą materiał całego działu; sprawdzian, obejmujący materiał kilku lekcji; kartkówkę, obejmującą materiał bieżący.

1)  w każdym okresie muszą być przeprowadzone co najmniej trzy samodzielne prace pisemne realizowane podczas lekcji (nie dotyczy wychowania fizycznego, techniki, muzyki, plastyki, religii/etyki i informatyki); w ciągu tygodnia uczeń nie może mieć więcej niż trzech samodzielnych prac pisemnych (nie dotyczy kartkówek),
2)  wprowadza się możliwość wystawienia oceny rocznej wyższej niż przewidywana w oparciu o wynik sprawdzianu obejmującego materiał całego roku szkolnego,
3)  uczeń ma prawo do jednej poprawy każdej samodzielnej pracy pisemnej oprócz kartkówki w przypadku uzyskania z niej oceny niedostatecznej, w terminie nie dłuższym niż 3 tygodnie od jej przeprowadzenia. W sytuacjach losowych termin prac poprawkowych ustala się indywidualnie. Inne sytuacje regulują przedmiotowe systemy oceniania,
4)  laureat konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum albo laureat lub finalista olimpiady przedmiotowej w gimnazjum otrzymują ocenę celującą z danego przedmiotu,
5)  w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia w dniu pisania pracy klasowej lub sprawdzianu otrzymuje ocenę niedostateczną.

 1. Na miesiąc przed rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej zwoływane jest zebranie rodziców, na którym wychowawca powiadamiania rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania. Zwołanie zebrania jest jednoznaczne ze spełnieniem wymogu §11. ust. 9 Rozporządzenia MEN z dnia 30.04.2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Terminy zebrań rodziców są umieszczane na stronie internetowej szkoły na początku roku szkolnego.
 2. Egzamin klasyfikacyjny odbywa się w ostatnim tygodniu przed feriami letnimi.
 3. Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

15a.  Uczeń, który nie zdał egzaminu klasyfikacyjnego, może zdawać egzamin poprawkowy.

 1. (skreślony).
 2. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 3. Modyfikowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania nie może odbywać się w trakcie roku szkolnego.
http://beta.zs10.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.2014_2015.20150602_mistrzowie.mistrzowie02gk-is-176.jpglink
http://beta.zs10.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.2014_2015.20150429_potyczki.DSC_0100gk-is-176.JPGlink
http://beta.zs10.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.2014_2015.20141028_dzienpapieski.20141022_090856gk-is-176.jpglink
http://beta.zs10.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.2014_2015.20141019_pasowanie.IMG_3418gk-is-176.JPGlink
http://beta.zs10.gdynia.pl/modules/mod_image_show_gk4/cache/phocagallery.2014_2015.20141216_koleda.20141208_133014gk-is-176.jpglink
0 1 2 3 4
Progress bar

Nadchodzące wydarzenia

Październik 2015
Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Kuratorium oświatyFree business joomla templates